Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama Skole-afdeling (kode AS) Reëls    

 

SKOLE-AFDELING (Pre-Primêr tot Gr 7)

SPESIALE REËLS

Hoërskoolleerders en deelnemers wat by ateljees of dramaskole onderrig ontvang skryf onder die Ateljee-afdeling (Kode A) in

Lees ook asb die Algemene Reëls

Let wel: Slegs 'n skool mag deelnemers onder hierdie afdeling inskryf en word beperk tot vyf deelnemers per graad per item. Hierdie afdeling is uitsluitlik vir leerders wat deur 'n klasonderwyser afgerig word en nie na-skool onderrig ontvang nie. Skole met Drama as 'n buitemuurse aktiwiteit moet dié betrokke leerders by die Ateljee-afdeling (Kode A) inskryf

 • Alle hoërskoolleerders skryf in onder die Ateljeeafdeling (A), uitgesonder die poësie-item vir nie-Afrikaanssprekendes
 • Gespesialiseerde Onderwysskole skryf onder die Spesiale Skole-afdeling (ASA) in
 1. Reëls by die bepaling van inskrywings-kategorieë:
  1. Nie-professionele skoolgaande kandidate neem deel in graadverband
  2. Pre primêre kandidate neem slegs deel aan die voorskoolse items
  3. Deelnemers mag inskryf vir ‘n maksimum van 5 items waarvan slegs 2 items voorbereide items mag wees
  4. ‘n Kandidaat mag nie dieselfde werk in meer as een kategorie van ‘n afdeling aanbied nie
 1. Tydsbeperkings:
  1. Tydkontrole sal op ‘n steekproefbasis geneem word. Kandidate wat die tyd oorskry, sal gevra word om die verhoog te verlaat. Die kandidaat sal egter nie gepenaliseer word nie
  2. Let wel: Die beoordelaar het die reg om by alle onvoorbereide items 'n klokkie te lui wanneer die voorgeskrewe tyd verstreke is. Die kandidaat sal dan nog 30 sekondes gegun word om die item af te sluit waarna die kandidaat mondeling versoek sal word om die verhoog te verlaat
 1. Dekor, rekwisiete, musiek-apparaat, rostrums:
  1. Afrigters is verantwoordelik vir bogenoemde
  2. Organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid vir apparaat of rekwisiete van enige aard nie
  3. Slegs eie toerusting mag gebruik word
  4. Verkry gebruikstoestemming van die eienaar indien toerusting geleen word
  5. Rostrums en ateljeedrag moet duidelik gemerk wees
  6. Dekor en rostrums mag slegs in die aangewese stoorruimte gelaat word en mag nie toegang tot die verhoogruimte belemmer of die lokaal beskadig nie
  7. Geen oop vlamme mag as deel van enige program voorkom nie (bv. kersvlammetjies). Dit word deur munisipale regulasie verbied
  8. Kleedkamers moet netjies en skoon agtergelaat word
  9. Tydens individuele werk mag dekorplasing en dekorverwydering nie langer as 1 minuut elk duur nie. By groepwerk word 2 minute voor en na optrede toegelaat
 1. Onttrekkings en botsende datums:
 1. Geen veranderinge a.g.v. botsende datums sal op die program aangebring word nie, tensy dit op dieselfde dag kan plaasvind
 2. Kandidate wat vir enige toekenning in aanmerking wil kom, moet op die dag van beoordeling van die spesifieke afdeling deelneem. GEEN uitsondering sal gemaak word nie
 1. Inhandiging van afskrifte van voorbereide items:
  1. Tydens die eerste dag van die Eisteddfod moet 'n volledige teks van toneelstukke by die tafelbeampte ingehandig word
  2. Indien die beoordelaar sonder bogenoemde teks moet beoordeel, mag die groep met 5 punte gepenaliseer word
  3. Tekste sal saam met die verslag en sertifikaat aan die kandidate teruggegee word
 1. Evaluering:
  1. Sien die Algemene Reëls onder die opskrif “Beoordeling”
  2. Dit is die taak van die Uitvoerende komitee en die Werkkomitee om voorstelle en knelpunte te hanteer
 1. Kleredrag:
  1. Die aanbevole drag is skooldrag.
  2. Kleurbaadjies en sweetpak-toppe (van skole) is toelaatbaar indien die weer dit noodsaak
        H. Keuse van items:
  1. 'n Kandidaat mag nie dieselfde werk in meer as een kategorie van 'n afdeling aanbied nie
  2. Geen deelnemer mag in twee agtereenvolgende jare dieselfde werk aanbied nie
                    I.   Sertifikate vir groepitems:

                                   1.  Indien deelnemers aan ‘n groepitem individuele sertifikate wil ontvang, moet die name op die inskrywingsvorm aangedui word
                                        Gebruik die Groep Inskrywingsvorm vir dié doel. 

                    J.  Algehele Wenner:

                                 
1.  Die algehele wenner word as volg bepaal:   
                                         Hoogste A+ gemiddeld behaal in enige 4 items (2 voorbereide en enige 2 onvoorbereide items), nie-moedertaal items uitgesluit