Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama Skole-afdeling (kode AS) Reëls    

 

ALGEMENE REËLS

 

NB! LEES ASSEBLIEF DIE ONDERSTAANDE REËLS NOUKEURIG DEUR EN BRING DIT ONDER DIE AANDAG VAN DEELNEMERS EN HULLE OUERS. NAKOMING VAN DIE REËLS IS NOODSAAKLIK VIR DIE VLOT VERLOOP VAN DIE EISTEDDFOD.

 

INSKRYWINGS

1.   NB.  GEEN VERSKUIWING VAN ITEMS SAL PLAASVIND NADAT DIE PROGRAM GEFINALISEER IS NIE.

2.   Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

3.   WANNEER U VAN HARDE KOPIË GEBRUIK MAAK MOET APARTE VORMS VIR VERSKILLENDE AFDELINGS VOLTOOI  WORD.

4.   Volledige, korrekte inligting op die inskrywingsvorm is noodsaaklik. Vorms wat nie aan hierdie standaard voldoen nie, sal nie aanvaar word. Die amptelike inskrywingsvorm moet gebruik word.

5.   Die skrif op die vorms moet asseblief duidelik leesbaar wees. Kontroleer asb die name en vanne om die korrekte spelling op die sertifikate te verseker.

6.   INDIEN U ELEKTRONIES INSKRYF, MOET AL DIE AFDELINGS OP EEN VORM INGESKRYF WORD.

7.   Ouderdom soos op 1 Januarie 2018.

8.   Inskrywingsgeld word by elke afdeling aangedui.

9.   Die sluitingsdatum vir inskrywings is 5 Maart 2018 om 16:00. Finale datum vir betaling 16 Maart 2018.

10. Die sluitingsdatum vir die Strykers en die Klassieke Kitaar is 1 Junie 2018. Finale datum vir betaling 15 Junie 2018.

11. Inskrywings kan elektronies gedoen word, gepos, gefaks of per hand afgelewer word.

12. Inskrywingsvorms en –gelde mag SLEGS aan die kantoor gestuur word.

13. Inskrywings is nie oordraagbaar tussen kandidate nie. GEEN verslag of sertifikaat sal uitgereik word aan sodanige kandidaat nie.

14. NB. Geen verskuiwing van een item na ‘n ander item sal toegelaat word nadat die program gefinaliseer is nie. GEEN verslag of sertifikaat sal uitgereik word aan sodanige kandidate nie.

15. Slegs leerlinge of studente wat aan ‘n betrokke inrigting studeer, mag onder daardie inrigting se affiliasie ingeskryf word.

16. Leerlinge wat deur ‘n ateljee afgerig word, mag deur die betrokke ateljee óf sy skool ingeskryf word, maar nie deur albei nie.

17. Al die name van deelnemers aan die ensemble- en groepitems moet saam met die inskrywingsvorms verstrek word. Indien die name ontbreek sal slegs 1 sertifikaat aan die groep uitgereik word. Verstrek die naam van die groep.

18. Indien u probleme ondervind met die verkryging van die voorgeskrewe werke moet u asseblief die organiseerder skakel.

 

DEELNAME 

1.   Presiese datums en tye van deelname behoort u minstens 10 dae voor die aanvang van die afdeling te bereik. Dit is u verantwoordelikheid om by die kantoor navraag te doen indien u op daardie datum nog niks ontvang het nie.

2.  Die Eisteddfod begin op 2 Mei. Wees gereed om enige dag vanaf die aanvang van die Eisteddfod deel te neem.

3.   ‘n Kandidaat en begeleier moet minstens 15 minute voor die tyd van deelname gereed wees om op te tree.

4.   Kandidate en/of begeleiers wat laat opdaag vir die betrokke item, verbeur hulle reg om op te tree.

5.   Vir toelating tot optrede moet die deelnemerstrokie aan die tafelbeampte by die beoordelaarstafel oorhandig word.

6.   Tydbeperkings mag in GEEN omstandighede oorskry word nie. Die beoordelaar mag kandidate, wat die voorgeskrewe tyd met meer as 30 sekondes oorskry, vra om die verhoog te verlaat. Kandidate sal nie gepenaliseer word nie.

7.   Onttrekkings moet 48 uur vóór optrede aan die organiseerder deurgegee word.

8.   Enige deelnemer aan die Eisteddfod kan genooi word om aan die Pryswennerskonserte deel te neem.

BEOORDELINGSKRITERIA

1.   Deelname buite die aangeduide sessie sal nie toegelaat word nie.

‘n Kandidaat wat nie binne die toegedeelde tyd optree nie, kom nie in aanmerking vir enige toekenning vir daardie spesifieke item nie. Die teël geld vir alle toekennings.

2.   Dit is die kandidaat se verantwoordelikheid om hom te vergewis van tyd van optrede.

3.   Die beslissing van die beoordelaar is finaal en geen bespreking of korrespondensie in dié verband sal toegelaat word nie.

4.   Kandidate/familielede/afrigters mag op GEEN WYSE met die beoordelaar kommunikeer voor, tydens of direk na beoordeling nie.

5.   Geen probleme sal by die beoordelaarstafel hanteer word nie. Probleme moet vooraf met die organiseerder uitgeklaar word.

6.   ‘n Beoordelaarsverslag sal direk na afloop van die afdeling aan elke kandidaat oorhandig word.

7.   Slegs ‘n simbool word toegeken en wel soos volg:

90% tot 100%   -   Goud:   A++

85% tot 89%     -   Goud:   A+

80% tot 84%     -   Goud:   A

75% tot 79%     -   Silwer:  B+

70% tot 74%     -   Silwer:  B

60% tot 69%     -   Brons:   C

8.   Sertifikate sal so gou as moontlik na afloop van ‘n sessie aan die kandidate oorhandig word.

9.   Ooreenkomstig die bepalings by elke afdeling (t.o.v. die aantal deelnemers in ‘n groep) ontvang elke mededinger ‘n sertifikaat. Addisionele sertifikate kan aangevra word teen R20 per sertifikaat.

10. Sertifikate word gedruk n.a.v. die inligting op die inskrywingsvorm. Die afrigter moet alle inligting rakende die kandidaat en die item kontroleer. Indien ‘n sertifikaat herdruk moet word weens foutiewe inligting op die inskrywingsvorm sal R20 per sertifikaat gehef word.

11. Sertifikate sal slegs uitgereik word mits die betaling die versoek vergesel.

12. Kandidate moet ‘n kopie van eie keuse aan die organiseerder by die beoordelaarstafel oorhandig vir gebruik deur die beoordelaar. Hierdie kopie sal vernietig word na afloop van die Eisteddfod.

13. Aangesien die gebruik van fotostate ‘n oortreding van die Outeurregwet is, moet die oorspronklike werk te alle tye beskikbaar wees in die lokaal waar die werk uitgevoer word.

14. As die werk na die beoordelaar se mening van ‘n swak gehalte is, mag hy/sy weier om enige toekenning te maak.

KLEREDRAG

1.   Kleredrag van kandidate is opsioneel tydens beoordeling, alhoewel skooldrag verkies word.

2.   Vir die pryswennerskonsert is dit egter netjies en smaakvol.

GELDE

1.  Elektroniese betalings word verkies.

2.  Tjeks is ook aanvaarbaar en moet betaalbaar gemaak word aan SAVMO Pretoria Eisteddfod.

3.  GEEN KONTANT sal aanvaar word nie.

4.  Bankbesonderhede:

Bank:          Standard Bank, Menlyn

Rekening:   SAVMO Pretoria Eisteddfod

Rek.nr.:      012 186 104

Takkode:    01 2345

5.   NB: Bewys van betaling moet gefaks word na 086 632 7728 of per e-pos gestuur word na kantoor@pretoriaeisteddfod.co.za.

6.  Inskrywings sal slegs hanteer word by ontvangs van bewys van betaling en nadat die betaling op ons bankstaat verskyn.

7.  Die inskrywingsgeld verskyn by elke afdeling.

8.  Maart inskrywings: Sluitingsdatum vir betalings is 16 Maart 2018.

9.  Junie inskrywings: Sluitingsdatum vir betalings is 15 Junie 2018.

10. Geen inskrywingsgeld is terugbetaalbaar nie.

11. Inskrywingsgeld en –vorms kan ook gestuur word na:

       Pretoria Eisteddfod

       Posbus 41890, Moreletapark,  0044

TOEKENNINGS

1.  Die beoordelaars se besluit om ‘n toekenning te maak, is finaal en bindend.

2.  Geen toekenning wat nie in die sillabus gespesifiseer word, sal gemaak word nie.

3.  ‘n Beoordelaar mag weier om ‘n toekenning te maak as die werk nie aan die standaard voldoen nie.

4.  Alle toekennings sal tydens die Pryswennerskonserte oorhandig word.

5.  GEEN toekenning word gemaak sonder voldoende meriete nie.

TROFEË

1.  Die meeste trofeë is wisseltrofeë en moet terugbesorg word op die sluitingsdatum vir nuwe inskrywings.

2.  ‘n R15 administrasiefooi sal gehef word vir laat indiening van ‘n trofee.

3.  ‘n Trofee wat verlore raak terwyl dit in besit van die wenner is, moet deur hom/haar vervang word.

4.  Tydens ontvangs van elke trofee moet die wenner daarvoor teken en sy volledige huisadres, telefoonnommer/s en e-pos adres verskaf.

5.  Die gravering van die trofee is die wenner se verantwoordelikheid.


AFRIKAANSE DRAMA

SKOLE-AFDELING (Preprimêr tot Gr 7)

(Hoërskole skryf in onder Ateljees)

Kode AS

SPESIALE REëLS

 

Lees asseblief die Algemene Reëls en Regulasies.

Let wel: Slegs geaffilieerde skole mag deelnemers onder hierdie afdeling inskryf. Deelnemers wat by ateljees of dramaskole afrigting kry, mag nie in hierdie afdeling deelneem nie.

Dié reël geld ook vir persone wat drama na-skool op n skoolterrein aanbied.

Hierdie afdeling is uitsluitlik vir leerders wat deur n klasonderwyser afgerig word.

Graad 8 tot 12 kandidate neem deel aan die Ateljee-afdeling, uitgesonder die poësie-item vir nie-Afrikaanssprekendes.

Gespesialiseerde Onderwysskole skryf onder die Spesiale Skole-afdeling in.

 

A.            Reëls by die bepaling van inskrywingskategorieë:

1.                   Nie-professionele skoolgaande kandidate neem deel in graadverband.

2.                   Pre-primêre kandidate neem slegs deel aan die voorskoolse items.

3.                   Skole word beperk tot 5 (Vyf) deelnemers per graad per item.

4.                   Deelnemers aan die Skole-Afdeling mag inskryf  vir n maksimum van 5 items waarvan slegs 2 items bladlees mag wees.

5.                   Slegs 1 persoon per skool mag affilieer.

6.                   Skole met Drama as ‘n buitemuurse aktiwiteit moet dié betrokke leerders by die Ateljee-afdeling inskryf.

 

B.            Tydsbeperkings:

1.                   Tydkontrole sal op n steekproefbasis geneem word. Kandidate wat die tyd oorskry, sal gevra word om die verhoog te verlaat. Daar word baie streng op tydsbeperking by individue sowel as groepwerk gelet, aangesien beoordelaars addisioneel vergoed moet word indien die sessie langer strek as wat vooraf bepaal is.

2.                   Let wel: Die beoordelaar het die reg om by alle onvoorbereide items n klokkie te lui wanneer die voorgeskrewe tyd verstreke is. Die kandidaat sal dan nog 30 sekondes gegun word om die item af te sluit waarna die kandidaat versoek sal word om die verhoog te verlaat.

 

C.            Dekor, rekwisiete, musiekapparaat, rostrums:

1.                   Afrigters is verantwoordelik vir genoemde items.

2.                   Organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid vir apparaat of rekwisiete van enige aard nie.

3.                   Slegs eie toerusting mag gebruik word.

4.                   Verkry gebruikstoestemming van die eienaar indien toerusting geleen moet word.

5.                   Rostrums en ateljeedrag moet duidelik gemerk wees.

6.                   Dekor en rostrums mag slegs in die aangewese stoorruimte gelaat word en mag nie toegang tot die verhoogruimte belemmer of die lokaal beskadig nie.

7.                   Geen oop vlamme mag as deel van enige program voorkom nie (bv. kers- vlammetjies). Dit word deur munisipale regulasie verbied.

8.                   Kleedkamers moet netjies en skoon agtergelaat word.

9.                   Tydens individuele werk mag dekorplasing en dekorverwydering nie langer as 1 minuut elk duur nie. By groepwerk word 2 minute voor en na optrede toegelaat.

 

D.            Onttrekkings en botsende datums:

1          Geen veranderinge a.g.v. botsende datums sal op die program aangebring word nie, tensy dit op dieselfde dag kan plaasvind

2          Kandidate wat in aanmerking wil kom vir enige toekenning, moet op dieseflde dag deelneem.

 

E.            Inhandiging van afskrifte van voorbereide items:

1.                   Tydens die eerste dag van die kompetisie moet n volledige teks van toneelstukke by die tafelbeampte ingehandig word.

2.                   Indien die beoordelaar sonder bogenoemde teks moet beoordeel, mag die groep met 5 punte gepenaliseer word.

3.                   Tekste sal saam met die verslag en sertifikaat aan die kandidate teruggegee word.

 

F.            Evaluering:

1.                   Sien Algemene Reëls en Regulasies onder die opskrif Beoordelingskriteria.

2.                   Dit is die taak van die Uitvoerende komitee en die Werkkomitee om voorstelle en knelpunte te hanteer.

 

G.            Kleredrag:

1.                   Aanbevole drag is skooldrag.

2.                   Kleurbaadjies en sweetpaktoppe (van skole) is toelaatbaar indien die weer dit noodsaak.

 

H.             Keuse van stukke:

1.                   n Kandidaat mag nie dieselfde werk in meer as een kategorie van n afdeling aanbied nie.

2.                   Geen deelnemer mag in twee agtereenvolgende jare dieselfde werk aanbied nie.

 

I.            Sertifikate vir Groepitems:

Indien deelnemers aan n groepitem (duo/trio voordragprogram ingesluit) individuele sertifikate wil ontvang, moet die name op n aparte bladsy saam met die inskrywing deurgegee word. n Addisionele bedrag van R20 per sertifikaat vir groepe meer as 8, moet saam met die inskrywingsgeld betaal word.

Kontroleer asseblief die spelling van name en vanne op die deelnemerstrokies sodra dit ontvang word. Sertifikate word hiervolgens gedruk. Laat weet die kantoor binne 3 dae indien daar foute is.

 

J.          Algehele Wenner:

                Die algehele wenner in die Skole-afdeling word as volg bepaal:

                Hoogste A+ gemiddeld behaal in enige 4 items (2 voorbereide en enige 2 onvoorbereide items), nie-moedertaal items uitgesluit.

 

 

 
 
developed by This website was developed by ProsperO