Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Voorbereide Groepitems    

 

Alle items is eie keuse. Gebruik asseblief 1 inskrywingsvorm per groep.

Die groep se inskrywingskategorie word bepaal volgens die hoogste graad van die deelnemers.
(Bv. Gr. 8 mag inskryf saam met Gr.11 & Gr.12. Gr. 12 mag egter nie inskryf saam met Gr. 8 & Gr. 9 nie)

Let noukeurig op die aangeduide minimum tyd. Indien die item minder as ¨ø van die voorgeskrewe tyd duur, sal dit nie in aanmerking kom vir toekennings nie.

Die volgende geld vir al die items, behalwe groep poppespel.

 • Enige tegniese hulpmiddels en dekor wat vir atmosfeer ingesluit word, moet waar moontlik, tot ‘n minimum beperk word.
 •  Die tydsbeperking vir optrede is soos aangedui plus 5 minute ekstra vir die opstel en die verwydering van toerusting gesamentlik.
 • Ekstra persone word toegelaat om hulp te verleen met die toerusting. 
 • Tyd  word streng gemeet.

 • Elke groep moet 'n deelnemerstrokie by die tafelbeampte inhandig voor optrede.

Samespraak

(Gebruik die Ensemblevorm - die twee name moet op EEN vorm ingevul word.)

 • ‘n Toneel(nie revue, kabaret of duo-poësie nie) in die kleine word aangebied deur 2 deelnemers wat elk ‘n deurlopende karakter vertolk.
 • Kostuums, dekor en byklanke mag spaarsaam gebruik word.
A 147 Gr 1 tot Gr 3 6 min R95
A 148 Gr 4 & Gr 5 8 min R95
A 149 Gr 6 & Gr 7 10 min R100
A 150 Gr 8 & Gr 9 10 min R100
A 151 Gr 10 & Gr 11 10 min R100
A 152 Gr 12 10 min R100

Duo/Trio Voordragprogram

(Ensemblevorm word gebruik - die name moet op EEN vorm ingevul word.)

 • 2 of 3 deelnemers wat ‘n program (2 of meer items) aanbied met die klem op verskeidenheid, veelsydigheid en ‘n sentrale tema.
 • Hierdie items mag enige aspek van drama insluit, maar die gesproke woord moet vooropstaande bly.
 • Items kan op enige paslike manier gekoppel word (bv. d.m.v. beweging, musiek, inleidings, klankeffekte, ens.).
 • Eenvoudige (nie volle) kostumering mag gebruik word.
A 153 Gr 1 tot Gr 4 15 min R105
A 154 Gr 5 tot Gr 7 15 min R110
A 155 Gr 8 & Gr 9 15 min R115
A 156 Gr 10 tot Gr 12 15 min R115

Groepverhaalkuns 

 • 4 tot 8 deelnemers.
 • Enige verhaal kan gedramatiseer word d.m.v. beweging en gebare en verlewendig word deur o.a. byklanke en musiek.
 • Minimale kostumering mag gebruik word
A 157 Gr 1 tot Gr 4 5 min R185
A 158 Gr 5 tot Gr 7 6 min R190
A 159 Gr 8 & Gr 9 10 min R190
A 160 Gr 10 tot Gr 12 10 min R190

Eksperimentele of Kreatiewe Groepwerk

 • 4 tot 8 deelnemers.
 • ‘n Verskeidenheid van materiaal bv. komies, dramaties, satiries word in so ‘n aanbieding ingesluit.
 • ‘n Gedig, prosa, dans drama, sanginsetsels, gedramatiseerde spreekkoor & ander individuele items kan gebruik word
 • Die klem val hier op oorspronklike kreatiewe werk rondom ‘n tema.
 • Bykomende effekte soos o.a. beligting, byklanke en musiek mag nie die gesproke woord oorheers nie.
 • Eenvoudige (nie volle nie) kostumering word toegelaat.
A 161 Gr 1 tot Gr 4 7 min R185
A 162 Gr 5 tot Gr 7 10 min R190
A 163 Gr 8 & Gr 9 10 min R190
A 164 Gr 10 tot Gr 12 10 min R190

Groepmimiek     

 • 4 tot 8 deelnemers.
 • Realistiese of abstrakte aanslag toelaatbaar.
 • Met of sonder musiek.
 • Geen rekwisiete word toegelaat nie.
 • Dit is nie 'n toneelstuk nie.
A 165 Laerskool 8 min R190
A 166 Hoërskool 10 min R190

Toneel

 • Drie of meer deelnemers gebruik slegs die allerbelangrikste dekor en rekwisiete.                                                                                                                         
 • Géén okkultiese temas of onsedelike tonneltjies word toegelaat nie.
 • Tysduur sluit dekorwisseling in

 

A 167                                                                                                                        
Laerskool  
30 min 
R190                         
A 168 Hoërskool                            40 min                            R190                                 

 
 
developed by This website was developed by ProsperO