Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide Groepitems    

 

Alle items is eie keuse. Gebruik asseblief 1 inskrywingsvorm per groep.

Die groep se inskrywingskategorie word bepaal volgens die hoogste graad van die deelnemers.
(Bv. Gr. 8 mag inskryf saam met Gr.11 & Gr.12. Gr. 12 mag egter nie inskryf saam met Gr. 8 & Gr. 9 nie)

Let noukeurig op die aangeduide minimum tyd. Indien die item minder as die voorgeskrewe tyd duur, sal dit nie in aanmerking kom vir toekennings nie.

Die volgende geld vir al die items.

 • Enige tegniese hulpmiddels en dekor wat vir atmosfeer ingesluit word, moet waar moontlik, tot ‘n minimum beperk word.
 • Die tydsbeperking vir optrede is soos aangedui plus 5 minute ekstra vir die opstel en die verwydering van toerusting gesamentlik.
 • Ekstra persone word toegelaat om hulp te verleen met die toerusting.
 • Elke groep moet 'n deelnemerstrokie by die tafelbeampte inhandig voor optrede.
 • TYD WORD STRENG GEHOU!!!

Samespraak

(Gebruik die Ensemblevorm - die twee name moet op EEN vorm ingevul word.)

 • ‘n Toneel(nie revue, kabaret of duo-poësie nie) in die kleine word aangebied deur 2 deelnemers wat elk ‘n deurlopende karakter vertolk.
 • Kostuums, dekor en byklanke mag spaarsaam gebruik word.
A 146 Gr 1 tot Gr 3 6 min R95
A 147 Gr 4 & Gr 5 8 min R95
A 148 Gr 6 & Gr 7 10 min R100
A 149 Gr 8 & Gr 9 10 min R100
A 150 Gr 10 & Gr 11 10 min R100
A 151 Gr 12 10 min R100

Duo/Trio Voordragprogram

(Ensemblevorm word gebruik - die name moet op EEN vorm ingevul word.)

 • Twee of drie deelnemers wat ‘n program (2 of meer items) aanbied met die klem op verskeidenheid, veelsydigheid en ‘n sentrale tema.
 • Hierdie items mag enige aspek van drama insluit, maar die gesproke woord moet vooropstaande bly.
 • Items kan op enige paslike manier gekoppel word (bv. beweging, musiek, klankeffekte, ens.).
 • Eenvoudige (nie volle) kostumering mag gebruik word.
A 152 Gr 1 tot Gr 4 15 min R105
A 153 Gr 5 tot Gr 7 15 min R110
A 154 Gr 8 & Gr 9 15 min R115
A 155 Gr 10 tot Gr 12 15 min R115

Groepverhaalkuns 

 • Vier tot agt deelnemers.
 • Enige verhaal kan gedramatiseer word met beweging en gebare en verlewendig word deur byklanke en musiek.
 • Minimale kostumering mag gebruik word
A 156 Gr 1 tot Gr 4 5 min R185
A 157 Gr 5 tot Gr 7 6 min R190
A 158 Gr 8 & Gr 9 10 min R190
A 159 Gr 10 tot Gr 12 10 min R190

Eksperimentele of Kreatiewe Groepwerk

 • Vier tot agt deelnemers.
 • ‘n Verskeidenheid van materiaal bv. komies, dramaties, satiries word in so ‘n aanbieding ingesluit.
 • ‘n Gedig, prosa, dans drama, sanginsetsels, gedramatiseerde spreekkoor & ander individuele items kan gebruik word
 • Die klem val hier op oorspronklike kreatiewe werk rondom ‘n tema.
 • Bykomende effekte soos beligting, byklanke en musiek mag nie die gesproke woord oorheers nie.
 • Eenvoudige (nie volle nie) kostumering word toegelaat.
A 160 Gr 1 tot Gr 4 7 min R185
A 161 Gr 5 tot Gr 7 10 min R190
A 162 Gr 8 & Gr 9 10 min R190
A 163 Gr 10 tot Gr 12 10 min R190

Groepmimiek     

 • Vier tot agt deelnemers.
 • Realistiese of abstrakte aanslag toelaatbaar.
 • Met of sonder musiek.
 • Geen rekwisiete word toegelaat nie.
 • Dit is nie 'n toneelstuk nie.
A 164 Laerskool 8 min R190
A 165 Hoërskool 10 min R190

Toneel

 • Drie of meer deelnemers gebruik slegs die allerbelangrikste dekor en rekwisiete.                                                                                                                         
 • Géén okkultiese temas of onsedelike toneeltjies word toegelaat nie.
 • Daar sal 5 minute voor deelname en 5 minute na deelname toegelaat word vir dekorwisseling.

 

A 166                                                                                                                       
Laerskool  
30 min 
R190                         
A 167 Hoërskool                            40 min                            R190                                 

 
 
developed by This website was developed by ProsperO