Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama: Voorbereide Groepitems    

 
 

Alle items is eie keuse. Gebruik asb 1 inskrywingsvorm per groep.

 • Die groep se inskrywingskategorie word bepaal volgens die hoogste graad van die deelnemers, bv. Gr. 8 mag inskryf saam met Gr.11 & Gr.12. Gr. 12 mag egter nie inskryf saam met Gr. 8 & Gr. 9 nie.
 • Let noukeurig op die aangeduide minimum tyd. Indien die item minder as die voorgeskrewe tyd duur, sal dit nie in aanmerking kom vir toekennings nie.

Die volgende geld vir al die items.

 • Enige tegniese hulpmiddels en dekor wat vir atmosfeer ingesluit word, moet waar moontlik, tot ‘n minimum beperk word.
 • Die tydsbeperking vir optrede is soos aangedui plus 5 minute ekstra vir die opstel en die verwydering van toerusting gesamentlik.
 • Ekstra persone word toegelaat om hulp te verleen met die toerusting.
 • Elke groep moet 'n deelnemerstrokie by die tafelbeampte inhandig voor optrede.
 • TYE WORD STRENG GEHOU!
 

Samespraak

 • ‘n Toneel (nie revue, kabaret of duo-poësie nie) in die kleine word aangebied deur 2 deelnemers wat elk ‘n deurlopende karakter vertolk.
 • Kostuums, dekor en byklanke mag spaarsaam gebruik word.
A 158 Gr 1 tot Gr 3 6 min R120
A 159 Gr 4 & Gr 5 8 min R120
A 160 Gr 6 & Gr 7 10 min R120
A 161 Gr 8 & Gr 9 10 min R120
A 162 Gr 10 & Gr 11 10 min R120
A 163 Gr 12 10 min R120
A 164 Oop 10 min R120
 

Duo/Trio Voordragprogram

 • Twee of drie deelnemers wat 'n program (2 of meer items) aanbied met die klem op verskeidenheid, veelsydigheid en 'n sentrake tema.
 • Hierdie items mag enige aspek van drama insluit, maar die gesproke woord moet vooropgestel wees.
 • Items kan op enige paslike manier gekoppel word (bv. beweging, musiek, klank-effekte, ens.)
 • Eenvoudige (nie volle nie) kostumering mag gebruik word.
A 165 Gr 1 tot 4 15 min R120
A 166 Gr 5 tot 7 15 min R120
A 167 Gr 8 & 9 15 min R120
A 168 Gr 10 tot 12 15 min R120
A 169 Oop 15 min R120

Groepverhaalkuns 

 • Drie tot tien deelnemers.
 • Enige verhaal kan gedramatiseer word met beweging en gebare en verlewendig word deur byklanke en musiek.
 • Minimale kostumering mag gebruik word.
A 170 Gr 1 tot Gr 4 5 min R240
A 171 Gr 5 tot Gr 7 6 min R240
A 172 Gr 8 & Gr 9 10 min R240
A 173 Gr 10 tot Gr 12 10 min R240

Eksperimentele of Kreatiewe Groepwerk

 • Drie tot tien deelnemers.
 • ‘n Verskeidenheid van materiaal bv. komies, dramaties, satiries word in so ‘n aanbieding ingesluit.
 • ‘n Gedig, prosa, dans drama, sanginsetsels, gedramatiseerde spreekkoor & ander individuele items kan gebruik word
 • Die klem val hier op oorspronklike kreatiewe werk rondom ‘n tema.
 • Bykomende effekte soos beligting, byklanke en musiek mag nie die gesproke woord oorheers nie.
 • Eenvoudige (nie volle nie) kostumering word toegelaat.
A 174 Gr 1 tot Gr 4 7 min R220
A 175 Gr 5 tot Gr 7 7 min R220
A 176 Gr 8 & Gr 9 10 min R220
A 177 Gr 10 tot Gr 12 10 min R220

Toneel  

 • Tekste MOET 3 dae voor deelname aan die Organiseerder verskaf word sodat die beoordelaars dit kan bestudeer voor optrede.
 • Drie of meer deelnemers gebruik slegs die allerbelangrikste dekor en rekwisiete.                                                                                                                         
 • Géén okkultiese temas of onsedelike toneeltjies word toegelaat nie.
 • Daar sal 10 minute voor deelname en 10 minute na deelname toegelaat word vir dekorwisseling.
A 178                                                                                               Laerskool   30 min   R350                      
A 179 Hoërskool                      40 min                          R400