Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama Ateljees (kode A) Reëls    

 

Lees asseblief die Algemene Reëls en Regulasies.


Let wel: Hierdie afdeling is slegs bedoel vir deelnemers wat by 'n ateljee of dramaskool ingeskryf is. 'n Deelnemer mag nie vir items by die skole-afdeling inskryf nie. Die inskrywings vir die skole-afdeling sal gekanselleer word.


1. Reëls by bepalings van inskrywingskategorieë:
1.1  Nie-professionele skoolgaande kandidate neem deel in graadverband.
1.2  Preprimêre kandidate neem slegs aan die Preprimêre items deel.
1.3  Slegs skoolgaande kandidate kwalifiseer vir items Gr. 1 tot en met Gr. 12.
1.4  Alle deelnemers skryf in vir 'n maksimum van 5 items.
1.5  Ateljees word beperk tot 5 deelnemers per item by individuele items.
1.6  Ateljees word ook beperk tot 6  items by voorbereide groepitems   en onvoorbereide groepitems.
1.7  Beurskandidate moet die verpligte 3 items lewer en  kan addisioneel vir enige  ander 2 items van eie keuse  inskryf. Totaal 5 items.
1.8  Slegs een persoon per ateljee mag affilieer.

2. Toekenning van beurse en wenners van grade:
2.1  Kandidate wat wil kwalifiseer vir 'n geldprys moet seker maak  dat aan al die vereistes voldoen word.
2.2  Van Gr. 6 tot Gr. 12 word 'n wenner en 'n naaswenner aangewys, aan wie elkeen 'n wisseltrofee  toegeken word.
2.3  Waar die getal inskrywings dit regverdig en indien beskikbaar, kan boekpryse ook oorhandig word.
2.4  Drie (3) beurse sal toegeken word:
      (i)   Graad 6 en Graad 7(R400)
      (ii)  Graad 8 en Graad 9(R400)
      (iii) Graad 10 tot Graad 12(R400)
2.5 Een "Algehele Wenner Laerskool" sal uit die Groep Gr. 6 tot Gr. 7 aangewys word.
2.6 Een "Algehele Wenner Hoërskool" sal uit die Groep Gr. 8 tot Gr. 12 aangewys word.
2.7 Die algehele wenner sal bepaal word volgens die hoogste gemiddeld behaal vir items soos voorgeskryf.
2.8 Voorskrifte vir beursinskrywings:
LW. Geen beurstoekennings vir Graad 0 tot 5 nie.
      Graad 6 en 7:
      Afdeling 1:Voordragkonsertprogram
      Afdeling 2:Improvisasie of onvoorbereide mimiek (dui vooraf die beurskeuse aan)
      Afdeling 3:Onvoorbereide bladlees: poësie of prosa (dui vooraf die beurskeuse   aan)                      
      Graad 8 tot 12:
      Afdeling 1:Voordragkonsertprogram
      Afdeling 2:Gevorderde improvisasie of onvoorbereide mimiek (dui vooraf die beurskeuse aan)
      Afdeling 3:Onvoorbereide bladlees: poësie of prosa (dui vooraf die beurskeuse aan)

Let wel: Kandidate wat vir die toekenning van 'n beurs in aanmerking  wil kom, moet verseker dat aan alle vereistes voldoen word. Kandidate wat vir dié toekenning in aanmerking wil kom, moet op dieselfde dag deelneem. GEEN uitsondering sal gemaak word nie.

3. Voordragkonsertprogram.
'n Goed gebalanseerde program (wat betref genres, humor, drama, ens.)  met die klem op verskeidenheid, 'n deurlopende tema en wisseling in samestelling moet aangebied word. Kommentaar/skakels kan, indien nodig, deel van die program vorm. Klankeffekte en/of musiek mag gebruik word. Die kandidaat moet bewys lewer van veelsydigheid. 'n Minimum van items word vereis, wat poësie, prosa en drama insluit. Daar moet balans tussen stilstaande en gedramatiseerde items wees. Enige tegniese hulpmiddels en dekor wat vir atmosfeer ingesluit word, moet waar moontlik, tot 'n minimum beperk word. Die tydsbeperking vir optrede is soos aangedui plus 5 minute ekstra vir die opstel en die verwydering vantoerusting. Ekstra persone word toegelaat om hulp te verleen met dietoerusting. Tydsduur sal streng gekontroleer word. 'n Kandidaat wat die tyd oorskry, sal gepenaliseer word.

4.Toekenning van trofeë vir spesiale individuele wedstryde & groepwerk.Trofeë word deur die puntekomitee toegeken op grond van 'n vooraf saamgestelde vasstaande trofeelys soos aanbeveel deur die werkkomitee (met inagneming van skenkers se wense) en goedgekeur deur die uitvoerende komitee van die Pretoria Eisteddfod.

5.Tydsbeperkings
5.1 Let wel:Die beoordelaar het die reg om by alle voorbereide en onvoorbereide items 'n klokkie te lui wanneer die voorgeskrewe tyd verstreke is. Die kandidaat sal daarna nog 30 sekondes gegun word om die item af te sluit, waarna die kandidaat dan mondeling versoek sal word om die verhoog te verlaat.
5.2 By Voordragkonsertprogramme sal 'n kandidaat wat die tyd oorskry, gepenaliseer word.

6.Dekor, rekwisiete, musiekapparaat, rostrums:
6.1 Afrigters is verantwoordelik vir genoemde items.
6.2 Organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid vir apparaat of rekwisiete van   enige aard nie.
6.3 Slegs eie toerusting mag gebruik word.
6.4 Verkry gebruikstoestemming van die eienaar indien toerusting geleen moet word.
6.5 Rostrums en ateljeedrag moet duidelik gemerk wees.
6.6 Dekor en rostrums mag slegs in die aangewese stoorruimte gelaat word en mag nie toegang tot die verhoogruimte belemmer of die lokaal beskadig nie.
6.7 Geen oop vlamme mag as deel van enige program gebruik word nie (bv. kersvlammetjies). Dit word deur munisipale regulasie verbied.
6.8 Kleedkamers moet netjies en skoon agtergelaat word.
Tydens individuele werk mag dekorplasing en dekorverwydering nie langer as 1 minuut elk duur nie.

7.Onttrekkings en botsende datums:
7.1 Ruilings as gevolg van botsing met sport/ander afdelings van die Eisteddfod sal slegs op dieselfde dag gedoen word..
7.2 Kandidate wat vir enige toekenning in aanmerking wil kom, moet op dieseflde dag deelneem. GEEN uitsondering sal gemaak word nie.

8.Inhandiging van afskrifte van voorbereide items:
8.1 Vir voorbereide groepwerk, met die uitsondering van samesprake, moet 'n  opsomming van die program direk voor die aanvang van die item aan die tafelbeampte oorhandig word.
8.2 Afskrifte van die H/S Poësie MOET ,verkieslik,asseblief by die tafel ingehandig word.
Afskrifte van ander individuele items word nie benodig nie, behalwe in die geval van voordragkonsertprogramme wat net voor die aanvang van die item by die tafel ingehandig moet word. Alle opsommings en tekste sal saam met die verslag en sertifikaat aan die kandidaat teruggegee word.

9.Evaluering:
9.1 Sien Algemene Reëls en Regulasies onder die opskrif Beoordelingskriteria.
9.2 Dit is die taak van die Uitvoerende komitee en die Werkkomitee om voorstelle en knelpunte te hanteer.

10.Kleredrag:
Skooldrag of professionele drag word sterk aanbeveel.
10.1 Professionele drag bestaan uit die volgende:MEISIES:  Swart leotard, voetlose "tights" en swart rompie (lengte:   middelkuit) of swart leotard en swart sweetpakbroek of   swart bloese, T - hemp of truitjie (nie nousluitend nie en middellyn mag nie uitsteek nie) en swart sweetpakbroek en kaalvoet of swart   tekkies. SEUNS: Swart T-hemp, swart kortbroek of swart sweetpakbroek en kaalvoet of swart tekkies.
10.2 Kleurbaadjies en sweetpaktoppe (van skole en ateljees) is toelaatbaar indien die weer dit noodsaak.

11.Keuse van stukke:
11.1 'n Kandidaat mag nie dieselfde werk in meer as een kategorie van 'n afdeling lewer nie.
11.2 Geen deelnemer mag in twee agtereenvolgende jare dieselfde werk lewer nie.

12.Sertifikate vir groepitems:
Indien deelnemers aan 'n groepitem (duo/trio voordragprogram ingesluit) individuele sertifikate wil ontvang, moet die name op 'n aparte bladsy saam met die inskrywing deurgegee word. 'n  Addisionele bedrag, R15 per sertifikaat vir groepe meer as 8, moet saam met die inskrywingsgeld betaal word, anders word slegs 1 sertifikaat aan die groep uitgereik.

 

 
 
developed by This website was developed by ProsperO