Login       Login
New account? register here. Forgot password? click here.
wave
 
 
 

    Afrikaanse Drama Ateljees (kode A) Reëls    

 

SPESIALE REËLS


Let wel: Hierdie afdeling is slegs vir Hoërskoolleerders en deelnemers wat by 'n ateljee of dramaskool ingeskryf is. 'n Deelnemer mag nie vir items by die skole-afdeling ook inskryf nie. Die inskrywings vir die skole-afdeling sal gekanselleer word. 


1. Reëls by bepalings van inskrywingskategorieë:
1.1  Nie-professionele skoolgaande kandidate neem deel in graadverband.
1.2  Pre-primêre kandidate neem slegs aan die Pre-primêre items deel.
1.3  Slegs skoolgaande kandidate kwalifiseer vir items Gr. 1 tot en met Gr. 12.
1.4  Alle deelnemers word 'n maksimum van 5 individuele items toegelaat.
1.5  Ateljees word beperk tot 5 deelnemers per item by individuele items.
1.6  Ateljees word ook beperk tot 6 voorbereide of onvoorbereide groepitems. 
1.7  Beurskandidate moet die verpligte 3 items lewer en kan addisioneel vir enige ander 2 items van sy/haar keuse  inskryf. (Totaal 5 items). Beursitems moet vooraf gespesifiseer word!
1.8  Slegs een persoon per ateljee mag affilieer.

2. Toekenning van beurse en wenners van grade:
2.1  Kandidate wat wil kwalifiseer vir 'n geldprys moet seker maak  dat aan al die vereistes voldoen word.
2.2  Vanaf Gr. 6 tot Gr. 12 word 'n wenner en 'n naaswenner aangewys en elkeen ontvang 'n wisseltrofee.
2.3  Waar die getal inskrywings dit regverdig en indien beskikbaar, kan boekpryse ook oorhandig word.
2.4  Drie (3) beurse sal toegeken word (opvoorwaarde dat borgskappe gevind word):
        -  Graad 6 en Graad 7 (R500)
        -  Graad 8 en Graad 9 (R600)
        -  Graad 10 tot Graad 12 (R750)
       Let wel: Geen beurstoekennings vir graad 0 tot graad 5 nie.
2.5 'n Algehele Wenner Laerskool word uit die Groep Gr. 6 tot Gr. 7 aangewys.
2.6 'n Algehele Wenner Hoërskool word uit die Groep Gr. 8 tot Gr. 12 aangewys.
2.7 Die algehele wenner sal bepaal word volgens die hoogste gemiddeld behaal vir items soos voorgeskryf.
2.8 Voorskrifte vir beursinskrywings:
 
      Graad 6 en 7:
      Afdeling 1: Voordragkonsertprogram
      Afdeling 2: Improvisasie of onvoorbereide mimiek (dui vooraf die beurskeuse aan)
      Afdeling 3: Onvoorbereide bladlees: poësie of prosa (dui vooraf die beurskeuse aan)
      Graad 8 tot 12:
      Afdeling 1: Voordragkonsertprogram
      Afdeling 2: Gevorderde improvisasie of onvoorbereide mimiek (dui vooraf die beurskeuse aan)
      Afdeling 3: Onvoorbereide bladlees: poësie of prosa (dui vooraf die beurskeuse aan)

Let wel: Kandidate wat vir die toekenning van 'n beurs in aanmerking wil kom, moet verseker dat aan alle vereistes voldoen word. Kandidate wat vir dié toekenning in aanmerking wil kom, moet op dieselfde dag deelneem. GEEN uitsondering sal gemaak word nie.

3. Voordragkonsertprogram.
'n Minimum van 3 items word vereis, wat poësie, prosa en drama insluit. 'n Goed gebalanseerde program (wat betref genres, humor, drama, ens.) met die klem op verskeidenheid, ‘n deurlopende tema en wisseling moet aangebied word.  Kommentaar/skakels kan, indien nodig, deel van die program vorm.  Klankeffekte en/of musiek mag gebruik word.  Die kandidaat moet bewys lewer van veelsydigheid  Daar moet balans tussen stilstaande en gedramatiseerde items wees. Enige tegniese hulpmiddels en dekor wat vir atmosfeer ingesluit word moet waar moontlik, tot ‘n minimum beperk word.  Die tydsbeperking vir optrede is soos aangedui, plus 5 minute ekstra vir die opstel en die verwydering van die toerusting.  Ekstra persone word toegelaat om hulp te verleen met die toerusting.

4. Toekenning van trofeë vir spesiale individuele wedstryde & groepwerk.
Trofeë word deur die puntekomitee toegeken op grond van 'n vooraf saamgestelde vasstaande trofeelys soos aanbeveel deur die werkkomitee (met inagneming van skenkers se wense) en goedgekeur deur die uitvoerende komitee van die Pretoria Eisteddfod.

5. Tydsbeperkings
5.1 Let wel: Die beoordelaar het die reg om by alle voorbereide en onvoorbereide items 'n klokkie te lui wanneer die voorgeskrewe tyd verstreke is. Die kandidaat sal daarna nog 30 sekondes gegun word om die item af te sluit, waarna die kandidaat dan versoek sal word om die verhoog te verlaat.
5.2
By Voordragkonsertprogramme sal die tydsduur streng gekontroleer word. 'n Kandidaat wat die tyd oorskry sal gepenaliseer word.

6. Dekor, rekwisiete, musiekapparaat, rostrums:
6.1 Afrigters is verantwoordelik vir genoemde items.
6.2 Organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid vir apparaat of rekwisiete van enige aard nie.
6.3 Slegs eie toerusting mag gebruik word.
6.4 Verkry gebruikstoestemming van die eienaar indien toerusting geleen moet word.
6.5 Rostrums en ateljeedrag moet duidelik gemerk wees.
6.6 Dekor en rostrums mag slegs in die aangewese stoorruimte gelaat word en mag nie toegang tot die verhoogruimte belemmer of die lokaal beskadig nie.
6.7 Geen oop vlamme mag as deel van enige program gebruik word nie (bv. kersvlammetjies). Dit word deur munisipale regulasie verbied.
6.8 Kleedkamers moet netjies en skoon agtergelaat word.
6.9 Tydens individuele werk mag dekorplasing en dekorverwydering nie langer as 5 minute duur nie.

7. Onttrekkings en botsende datums:
7.1 Ruilings as gevolg van botsing met sport/ander afdelings van die Eisteddfod sal slegs op dieselfde dag gedoen word.

8. Inhandiging van afskrifte van voorbereide items:
8.1 Vir voorbereide groepwerk, met die uitsondering van samesprake, moet 'n  opsomming van die program direk voor die aanvang van die item aan die tafelbeampte oorhandig word.
8.2 Afskrifte van die Hoërskool Poësie MOET asb by die tafel ingehandig word.
8.3 Afskrifte van ander individuele items word nie benodig nie, behalwe in die geval van voordragkonsertprogramme wat net voor die aanvang van die item by die tafel ingehandig moet word. Alle opsommings en tekste sal saam met die verslag en sertifikaat aan die kandidaat teruggegee word.

9. Evaluering:
9.1 Sien Algemene Reëls en Regulasies onder die opskrif Beoordelingskriteria.
9.2 Dit is die taak van die Uitvoerende komitee en die Werkkomitee om voorstelle en knelpunte te hanteer.

10. Kleredrag:
10.1 Skooldrag is toelaatbaar by stilstaande items. Dramadrag vir alle ander items.
10.2 MEISIES se toelaatbare drag: Swart leotard, voetlose "tights", swart rompie (middelkuit) of swart sweetpakbroek met swart bloese, T-hemp of truitjie (geen middellyn mag wys nie), kaalvoet of swart  tekkies. GEEN juwele of naellak word toegelaat nie. Hare moet netjies weggebind en uit die oë weggesteek wees.
10.3 SEUNS se toelaatbare drag: Swart T-hemp, swart kortbroek of swart sweetpakbroek en kaalvoet of swart tekkies. Geen horlosies word toegelaat nie.
10.3 Kleurbaadjies en sweetpaktoppe (van skole en ateljees) is toelaatbaar indien die weer dit noodsaak.

11. Keuse van stukke:
11.1 'n Kandidaat mag nie dieselfde werk in meer as een kategorie van 'n afdeling lewer nie.
11.2 Geen deelnemer mag in twee agtereenvolgende jare dieselfde werk lewer nie.