Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama Ateljees (kode A) Reëls    

 

ALGEMENE REËLS

NB! LEES ASSEBLIEF DIE ONDERSTAANDE REËLS NOUKEURIG DEUR EN BRING DIT ONDER DIE AANDAG VAN DEELNEMERS EN HULLE OUERS. NAKOMING VAN DIE REËLS IS NOODSAAKLIK VIR DIE VLOT VERLOOP VAN DIE EISTEDDFOD.

INSKRYWINGS

1.   NB.  GEEN VERSKUIWING VAN ITEMS SAL PLAASVIND NADAT DIE PROGRAM GEFINALISEER IS NIE.

2.   Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

3.   WANNEER U VAN HARDE KOPIË GEBRUIK MAAK MOET APARTE VORMS VIR DIE VERSKILLENDE AFDELINGS VOLTOOI  WORD.

4.   Volledige, korrekte inligting op die inskrywingsvorm is noodsaaklik. Vorms wat nie volledig ingevul is nie, sal nie aanvaar word. Gebruik asb die amptelike inskrywingsvorm.

5.   Die skrif op die vorms moet asb duidelik leesbaar wees. Let op die korrekte name en vanne om die korrekte spelling op die sertifikate te verseker.

6.   INDIEN U ELEKTRONIES INSKRYF, MOET AL DIE AFDELINGS OP EEN VORM INGESKRYF WORD.

7.   Ouderdom soos op 1 Januarie 2018.

8.   Inskrywingsgeld word by elke afdeling aangedui.

9.   Die sluitingsdatum vir inskrywings is 5 Maart 2018 om 16:00. Finale datum vir betaling 16 Maart 2018.

10. Die sluitingsdatum vir die Strykers, Klassieke Kitaar en Beeldende Kunste is 1 Junie 2018. Finale datum vir betaling 15 Junie 2018.

11. Inskrywings kan elektronies gedoen word, gepos, gefaks of per hand afgelewer word.

12. Inskrywingsvorms en –gelde mag SLEGS aan die kantoor gestuur word.

13. Inskrywings is nie oordraagbaar tussen kandidate nie. GEEN verslag of sertifikaat sal uitgereik word aan sodanige kandidaat nie.

14. NB. Geen verskuiwing van een item na ‘n ander item sal toegelaat word nadat die program gefinaliseer is nie. GEEN verslag of sertifikaat sal uitgereik word aan sodanige kandidate nie.

15. Slegs leerlinge of studente wat aan ‘n betrokke inrigting studeer, mag onder daardie inrigting se affiliasie ingeskryf word.

16. Leerlinge wat deur ‘n ateljee afgerig word, mag deur die betrokke ateljee óf sy/haar skool ingeskryf word, maar nie deur albei nie.

17. Al die name van deelnemers aan die ensemble- en groepitems moet op die inskrywingsvorm verstrek word. Indien die name ontbreek sal slegs 1 sertifikaat aan die groep uitgereik word. Verstrek ook asb die naam van die groep.

18. Indien u probleme ondervind met die verkryging van die voorgeskrewe werke moet u asb die organiseerder skakel.

DEELNAME

1.   Presiese datums en tye van deelname behoort u minstens 10 dae voor die aanvang van die afdeling te bereik. Dit is u verantwoordelikheid om by die kantoor navraag te doen indien u op daardie datum nog niks ontvang het nie.

2.  Die Eisteddfod begin op 2 Mei. Wees gereed om enige dag vanaf die aanvang van die Eisteddfod deel te neem.

3.   ‘n Kandidaat en begeleier moet minstens 15 minute voor die tyd van deelname gereed wees om op te tree.

4.   Kandidate en/of begeleiers wat laat opdaag vir die betrokke item, verbeur hulle reg om op te tree.

5.   Vir toelating tot optrede moet die deelnemerstrokie aan die tafelbeampte by die beoordelaarstafel oorhandig word.

6.   Tydbeperkings mag in GEEN omstandighede oorskry word nie. Die beoordelaar mag kandidate, wat die voorgeskrewe tyd met meer as 30 sekondes oorskry, vra om die verhoog te verlaat. Kandidate sal nie gepenaliseer word nie.

7.   Onttrekkings moet 48 uur vóór optrede aan die organiseerder deurgegee word.

8.   Enige deelnemer aan die Eisteddfod kan genooi word om aan die Pryswennerskonserte deel te neem.

BEOORDELINGSKRITERIA

1.   Deelname buite die aangeduide sessie sal nie toegelaat word nie.

‘n Kandidaat wat nie binne die toegedeelde tyd optree nie, kom nie in aanmerking vir enige toekenning vir daardie spesifieke item nie. Die reël geld vir alle toekennings.

2.   Dit is die kandidaat se verantwoordelikheid om hom te vergewis van tyd van optrede.

3.   Die beslissing van die beoordelaar is finaal en geen bespreking of korrespondensie in dié verband sal toegelaat word nie.

4.   Kandidate/familielede/afrigters mag op GEEN WYSE met die beoordelaar kommunikeer voor, tydens of direk na beoordeling nie.

5.   Geen probleme sal by die beoordelaarstafel hanteer word nie. Probleme moet vooraf met die organiseerder uitgeklaar word.

6.   ‘n Beoordelaarsverslag sal direk na afloop van die afdeling aan elke kandidaat oorhandig word.

7.   Slegs ‘n simbool word toegeken en wel soos volg:

 

90% tot 100%   -   Goud:   A++

85% tot 89%     -   Goud:   A+

80% tot 84%     -   Goud:   A

75% tot 79%     -   Silwer:  B+

70% tot 74%     -   Silwer:  B

60% tot 69%     -   Brons:   C

8.   Sertifikate sal so gou as moontlik na afloop van ‘n sessie aan die kandidate oorhandig word.

9.   Ooreenkomstig die bepalings by elke afdeling (t.o.v. die aantal deelnemers in ‘n groep) ontvang elke deelnemer ‘n sertifikaat. Addisionele sertifikate kan aangevra word teen R20 per sertifikaat.

10. Sertifikate word gedruk n.a.v. die inligting op die inskrywingsvorm. Die afrigter moet alle inligting rakende die kandidaat en die item kontroleer. Indien ‘n sertifikaat herdrukmoet word weens foutiewe inligting op die inskrywingsvorm sal R20 per sertifikaat gehef word.

11. Addisionele sertifikate sal slegs uitgereik word mits die betaling die versoek vergesel.

12. Kandidate moet ‘n kopie van die eie keuse aan die organiseerder by die beoordelaarstafel oorhandig vir gebruik deur die beoordelaar. Hierdie kopie sal vernietig word na afloop van die Eisteddfod.

13. Aangesien die gebruik van fotostate ‘n oortreding van die Outeurregwet is, moet die oorspronklike werk te alle tye beskikbaar wees in die lokaal waar die werk uitgevoer word.

14. As die werk na die beoordelaar se mening van ‘n swak gehalte is, mag hy/sy weier om enige toekenning te maak.

KLEREDRAG

1.   Kleredrag van kandidate is opsioneel tydens beoordeling, alhoewel skooldrag verkies word.

2.   Vir die pryswennerskonsert is dit egter netjies en smaakvol.

GELDE

1.  Elektroniese betalings word verkies.

2.  Tjeks is ook aanvaarbaar en moet betaalbaar gemaak word aan SAVMO Pretoria Eisteddfod.

3.  GEEN KONTANT sal aanvaar word nie.

4.  Bankbesonderhede:

Bank:            Standard Bank, Menlyn

Rekening:     SAVMO Pretoria Eisteddfod

Rek.nr.:        012 186 104

Takkode:      01 2345

5.   NB: Bewys van betaling moet gefaks word na 086 632 7728 of per e-pos gestuur word na kantoor@pretoriaeisteddfod.co.za.

6.  Inskrywings sal slegs hanteer word by ontvangs van bewys van betaling en nadat die betaling op ons bankstaat verskyn.

7.  Die inskrywingsgeld verskyn by elke afdeling.

8.  Maart inskrywings: Sluitingsdatum vir betalings is 16 Maart 2018.

9.  Junie inskrywings: Sluitingsdatum vir betalings is 15 Junie 2018.

10. Geen inskrywingsgeld is terugbetaalbaar nie.

11. Inskrywingsgeld en –vorms kan ook gestuur word na:

       Pretoria Eisteddfod

       Posbus 41890, Moreletapark,  0044

TOEKENNINGS

1.  Die beoordelaars se besluit om ‘n toekenning te maak, is finaal en bindend.

2.  Geen toekenning wat nie in die sillabus gespesifiseer word, sal gemaak word nie.

3.  ‘n Beoordelaar mag weier om ‘n toekenning te maak as die werk nie aan die standaard voldoen nie.

4.  Alle toekennings sal tydens die Pryswennerskonserte oorhandig word.

5.  GEEN toekenning word gemaak sonder voldoende meriete nie.

TROFEË

1.  Die meeste trofeë is wisseltrofeë en moet terugbesorg word op die sluitingsdatum vir nuwe inskrywings.

2.  ‘n R15 administrasiefooi sal gehef word vir laat indiening van ‘n trofee.

3.  ‘n Trofee wat verlore raak terwyl dit in besit is van die wenner, moet op eie koste deur hom/haar vervang word.

4.  By ontvangs van elke trofee moet die wenner daarvoor teken en sy volledige huisadres, telefoonnommer/s en e-posadres verskaf.

5.  Die gravering van die trofee is die wenner se verantwoordelikheid.

 

SPESIALE REËLS - DRAMA ATELJEES


Let wel: Hierdie afdeling is slegs bedoel vir deelnemers wat by 'n ateljee of dramaskool ingeskryf is. 'n Deelnemer mag nie vir items by die skole-afdeling inskryf nie. Die inskrywings vir die skole-afdeling sal gekanselleer word.


1. Reëls by bepalings van inskrywingskategorieë:
1.1  Nie-professionele skoolgaande kandidate neem deel in graadverband.
1.2  Pre-primêre kandidate neem slegs aan die Pre-primêre items deel.
1.3  Slegs skoolgaande kandidate kwalifiseer vir items Gr. 1 tot en met Gr. 12.
1.4  Alle deelnemers skryf in vir 'n maksimum van 5 items.
1.5  Ateljees word beperk tot 5 deelnemers per item by individuele items.
1.6  Ateljees word ook beperk tot 6  items by voorbereide en onvoorbereide groepitems. 
1.7  Beurskandidate moet die verpligte 3 items lewer en kan addisioneel vir enige ander 2 items van sy/haar keuse  inskryf. (Totaal 5 items). Beursitems moet vooraf gespesifiseer word!
1.8  Slegs een persoon per ateljee mag affilieer.

2. Toekenning van beurse en wenners van grade:
2.1  Kandidate wat wil kwalifiseer vir 'n geldprys moet seker maak  dat aan al die vereistes voldoen word.
2.2  Vanaf Gr. 6 tot Gr. 12 word 'n wenner en 'n naaswenner aangewys en elkeen ontvang 'n wisseltrofee.
2.3  Waar die getal inskrywings dit regverdig en indien beskikbaar, kan boekpryse ook oorhandig word.
2.4  Drie (3) beurse is beskikbaar:
      (i)   Graad 6 en Graad 7 (R400)
      (ii)  Graad 8 en Graad 9 (R400)
      (iii) Graad 10 tot Graad 12 (R400)
2.5 'n Algehele Wenner Laerskool word uit die Groep Gr. 6 tot Gr. 7 aangewys.
2.6 'n Algehele Wenner Hoërskool word uit die Groep Gr. 8 tot Gr. 12 aangewys.
2.7 Die algehele wenner sal bepaal word volgens die hoogste gemiddeld behaal vir items soos voorgeskryf.
2.8 Voorskrifte vir beursinskrywings:

LW. Geen beurse word toegeken vir Graad 0 tot 5 nie.

      Graad 6 en 7:
      Afdeling 1: Voordragkonsertprogram
      Afdeling 2: Improvisasie of onvoorbereide mimiek (dui vooraf die beurskeuse aan)
      Afdeling 3: Onvoorbereide bladlees: poësie of prosa (dui vooraf die beurskeuse aan)

      Graad 8 tot 12:
      Afdeling 1: Voordragkonsertprogram
      Afdeling 2: Gevorderde improvisasie of onvoorbereide mimiek (dui vooraf die beurskeuse aan)
      Afdeling 3: Onvoorbereide bladlees: poësie of prosa (dui vooraf die beurskeuse aan)

Let wel: Kandidate wat vir die toekenning van 'n beurs in aanmerking wil kom, moet verseker dat aan alle vereistes voldoen word. Kandidate wat vir dié toekenning in aanmerking wil kom, moet op dieselfde dag deelneem. GEEN uitsondering sal gemaak word nie.

3. Voordragkonsertprogram.
'n Goed gebalanseerde program (wat betref genres, humor, drama, ens.)  met die klem op verskeidenheid, 'n deurlopende tema en wisseling in samestelling moet aangebied word. Kommentaar/skakels kan, indien nodig, deel van die program vorm. Klankeffekte en/of musiek mag gebruik word. Die kandidaat moet bewys lewer van veelsydigheid. 'n Minimum van 3 items word vereis, wat poësie, prosa en drama insluit. Daar moet balans tussen stilstaande en gedramatiseerde items wees. Enige tegniese hulpmiddels en dekor wat vir atmosfeer ingesluit word, moet waar moontlik, tot 'n minimum beperk word. Die tydsbeperking vir optrede is soos aangedui plus 5 minute ekstra vir die opstel en die verwydering vantoerusting. Ekstra persone word toegelaat om hulp te verleen met dietoerusting. Tydsduur sal streng gekontroleer word. 'n Kandidaat wat die tyd oorskry, sal gepenaliseer word.

4.Toekenning van trofeë vir spesiale individuele wedstryde & groepwerk.Trofeë word deur die puntekomitee toegeken op grond van 'n vooraf saamgestelde vasstaande trofeelys soos aanbeveel deur die werkkomitee (met inagneming van skenkers se wense) en goedgekeur deur die uitvoerende komitee van die Pretoria Eisteddfod.

5.Tydsbeperkings
5.1 Let wel: Die beoordelaar het die reg om by alle voorbereide en onvoorbereide items 'n klokkie te lui wanneer die voorgeskrewe tyd verstreke is. Die kandidaat sal daarna nog 30 sekondes gegun word om die item af te sluit, waarna die kandidaat dan versoek sal word om die verhoog te verlaat.
5.2 By Voordragkonsertprogramme sal 'n kandidaat wat die tyd oorskry, gepenaliseer word.

6.Dekor, rekwisiete, musiekapparaat, rostrums:
6.1 Afrigters is verantwoordelik vir genoemde items.
6.2 Organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid vir apparaat of rekwisiete van enige aard nie.
6.3 Slegs eie toerusting mag gebruik word.
6.4 Verkry gebruikstoestemming van die eienaar indien toerusting geleen moet word.
6.5 Rostrums en ateljeedrag moet duidelik gemerk wees.
6.6 Dekor en rostrums mag slegs in die aangewese stoorruimte gelaat word en mag nie toegang tot die verhoogruimte belemmer of die lokaal beskadig nie.
6.7 Geen oop vlamme mag as deel van enige program gebruik word nie (bv. kersvlammetjies). Dit word deur munisipale regulasie verbied.
6.8 Kleedkamers moet netjies en skoon agtergelaat word.
6.9 Tydens individuele werk mag dekorplasing en dekorverwydering nie langer as 5 minute duur nie.

7.Onttrekkings en botsende datums:
7.1 Ruilings as gevolg van botsing met sport/ander afdelings van die Eisteddfod sal slegs op dieselfde dag gedoen word.
7.2 Kandidate wat vir enige toekenning in aanmerking wil kom, moet op dieseflde dag in sy afdeling, deelneem. GEEN uitsondering sal gemaak word nie.

8.Inhandiging van afskrifte van voorbereide items:
8.1 Vir voorbereide groepwerk, met die uitsondering van samesprake, moet 'n  opsomming van die program direk voor die aanvang van die item aan die tafelbeampte oorhandig word.
8.2 Afskrifte van die Hoërskool Poësie MOET asb by die tafel ingehandig word.
Afskrifte van ander individuele items word nie benodig nie, behalwe in die geval van voordragkonsertprogramme wat net voor die aanvang van die item by die tafel ingehandig moet word. Alle opsommings en tekste sal saam met die verslag en sertifikaat aan die kandidaat teruggegee word.

9.Evaluering:
9.1 Sien Algemene Reëls en Regulasies onder die opskrif Beoordelingskriteria.
9.2 Dit is die taak van die Uitvoerende komitee en die Werkkomitee om voorstelle en knelpunte te hanteer.

10.Kleredrag:
10.1 Skooldrag is toelaatbaar by stilstaande items.
10.2 Dramadrag vir alle ander items. MEISIES se toelaatbare drag: Swart leotard, voetlose "tights", swart rompie (middelkuit) of swart sweetpakbroek met swart bloese, T-hemp of truitjie (geen middellyn mag wys nie), kaalvoet of swart  tekkies. GEEN juwele of naellak word toegelaat nie. Hare moet netjies weggebind en uit die oë weggesteek wees. SEUNS se toelaatbare drag: Swart T-hemp, swart kortbroek of swart sweetpakbroek en kaalvoet of swart tekkies. Geen horlosies word toegelaat nie.
10.3 Kleurbaadjies en sweetpaktoppe (van skole en ateljees) is toelaatbaar indien die weer dit noodsaak.

11.Keuse van stukke:
11.1 'n Kandidaat mag nie dieselfde werk in meer as een kategorie van 'n afdeling lewer nie.
11.2 Geen deelnemer mag in twee agtereenvolgende jare dieselfde werk lewer nie.

12.Sertifikate vir groepitems:
Indien deelnemers aan 'n groepitem (duo/trio voordragprogram ingesluit) individuele sertifikate wil ontvang, moet die name op 'n aparte bladsy saam met die inskrywing deurgegee word. 'n  Addisionele bedrag van R20 per sertifikaat vir groepe (4 - 8), moet saam met die inskrywingsgeld betaal word, anders word slegs 1 sertifikaat aan die groep uitgereik.

 

 

 

 

 
 
developed by This website was developed by ProsperO