Login       Login
don`t have an account, register here or have you forgotten your password
 
 
 

    Afrikaanse Drama Skole-afdeling (kode AS) Reëls    

 

SKOLE-AFDELING (Preprimêr tot Gr 7)

(Hoërskole skryf in onder Ateljees)

SPESIALE REëLS

 Lees asseblief ook die Algemene Reëls en Regulasies.

Let wel: Slegs geaffilieerde skole mag deelnemers onder hierdie afdeling inskryf. Deelnemers wat by ateljees of dramaskole afrigting kry, mag nie in hierdie afdeling deelneem nie.

Dié reël geld ook vir persone wat drama na-skool op n skoolterrein aanbied.

Hierdie afdeling is uitsluitlik vir leerders wat deur n klasonderwyser afgerig word.

Graad 8 tot 12 kandidate neem deel aan die Ateljee-afdeling, uitgesonder die poësie-item vir nie-Afrikaanssprekendes.

Gespesialiseerde Onderwysskole skryf onder die Spesiale Skole-afdeling in.

 

A.    Reëls by die bepaling van inskrywingskategorieë:

1.    Nie-professionele skoolgaande kandidate neem deel in graadverband.

2.    Pre-primêre kandidate neem slegs deel aan die voorskoolse items.

3.    Skole word beperk tot 5 (Vyf) deelnemers per graad per item.

4.    Deelnemers aan die Skole-Afdeling mag inskryf  vir n maksimum van 5 items waarvan slegs 2 items bladlees mag wees.

5.    Slegs 1 persoon per skool mag affilieer.

6.    Skole met Drama as ‘n buitemuurse aktiwiteit moet dié betrokke leerders by die Ateljee-afdeling inskryf.

7.    'n Kandidaat mag nie dieselfde werk in meer as een kategorie van 'n afdeling aanbied nie.

B.    Tydsbeperkings:

1.    Tydkontrole sal op n steekproefbasis geneem word. Kandidate wat die tyd oorskry, sal gevra word om die verhoog te verlaat. Die kandidaat sal egter nie gepenaliseer word nie.

2.    Let wel: Die beoordelaar het die reg om by alle onvoorbereide items n klokkie te lui wanneer die voorgeskrewe tyd verstreke is. Die kandidaat sal dan nog 30 sekondes gegun    word om die item af te sluit waarna die kandidaat versoek sal word om die verhoog te verlaat.

C.    Dekor, rekwisiete, musiekapparaat, rostrums:

1.    Afrigters is verantwoordelik vir genoemde items.

2.    Organiseerders aanvaar geen verantwoordelikheid vir apparaat of rekwisiete van enige aard nie.

3.    Slegs eie toerusting mag gebruik word.

4.    Verkry gebruikstoestemming van die eienaar indien toerusting geleen moet word.

5.    Rostrums en ateljeedrag moet duidelik gemerk wees.

6.    Dekor en rostrums mag slegs in die aangewese stoorruimte gelaat word en mag nie toegang tot die verhoogruimte belemmer of die lokaal beskadig nie.

7.    Geen oop vlamme mag as deel van enige program voorkom nie (bv. kers- vlammetjies). Dit word deur munisipale regulasie verbied.

8.    Kleedkamers moet netjies en skoon agtergelaat word.

9.    Tydens individuele werk mag dekorplasing en dekorverwydering nie langer as 1 minuut elk duur nie. By groepwerk word 2 minute voor en na optrede toegelaat.

D.    Onttrekkings en botsende datums:

1.    Geen veranderinge a.g.v. botsende datums sal op die program aangebring word nie, tensy dit op dieselfde dag kan plaasvind

2.    Kandidate wat in aanmerking wil kom vir enige toekenning, moet op dieseflde dag deelneem.

E.    Inhandiging van afskrifte van voorbereide items:

1.    Tydens die eerste dag van die kompetisie moet n volledige teks van toneelstukke by die tafelbeampte ingehandig word.

2.    Indien die beoordelaar sonder bogenoemde teks moet beoordeel, mag die groep met 5 punte gepenaliseer word.

3.    Tekste sal saam met die verslag en sertifikaat aan die kandidate teruggegee word.

F.    Evaluering:

1.    Sien Algemene Reëls en Regulasies onder die opskrif Beoordelingskriteri

2.    Dit is die taak van die Uitvoerende komitee en die Werkkomitee om voorstelle en knelpunte te hanteer.

G.    Kleredrag:

1.    Aanbevole drag is skooldrag.

2.    Kleurbaadjies en sweetpaktoppe (van skole) is toelaatbaar indien die weer dit noodsaak.

H.    Keuse van werke:

1.    n Kandidaat mag nie dieselfde werk in meer as een kategorie van n afdeling aanbied nie.

2.    Geen deelnemer mag in twee agtereenvolgende jare dieselfde werk aanbied nie.

I.    Sertifikate vir Groepitems:

1.    Indien deelnemers aan n groepitem (duo/trio voordragprogram ingesluit) individuele sertifikate wil ontvang, moet die name op die inskrywingsvorm aangedui word. 'n        Addisionele  bedrag van R25 per sertifikaat vir groepe meer as 8, moet saam met die inskrywingsgeld betaal word. 

2.    Kontroleer asseblief die spelling van name en vanne op die deelnemerstrokies sodra u dit ontvang. Sertifikate word hiervolgens gedruk. Laat weet die kantoor binne 3 dae indien daar foute is. Indien 'n sertifikaat herdruk moet word, moet 'n fooi van R25 per sertifikaat die versoek vergesel.

J.    Algehele Wenner:

       Die algehele wenner in die Skole-afdeling word as volg bepaal:

       Hoogste A+ gemiddeld behaal in enige 4 items (2 voorbereide en enige 2 onvoorbereide items), nie-moedertaal items uitgesluit.

 

 

 
 
developed by This website was developed by ProsperO